Dopravní klub Česká Lípa zaniká

Dopravní klub Česká Lípa o.s. zaniká. Nejlepších výsledků v podpoře MHD jako trvale udržitelného způsobu dopravy po městě se podařilo dosáhnout do roku 2014. V té době byla starostkou a zároveň radní pro dopravu paní Hana Moudrá. Sice tomuto oboru sama osobně příliš nerozuměla, ale nechala si poradit. MHD měl na odboru dopravy na starosti pan Luboš Weiss, který již bohužel není mezi námi. Pracovní schůzky mezi námi, radní pro dopravu, odborem dopravy a dopravcem přinášel výsledky.

V té době jsme například pojmenovali zastávky aktuálními názvy podle ulic (osvědčený způsob), které nepodléhají častějším změnám. Pomohli jsme s linkou 201, domluvili jsme se na jednotných piktogramech namísto všemožných podomácku tištěných a řidiči všude možně lepených papírů, vytvořili přehledné schéma sítě linek MHD, grafický návod k odbavování cestujících, zpřehlednili a popularizovali pravidla a přepravní podmínky platné na území města, opakovaně podporovali přepravu více než jednoho kočárku, dohlíželi na důsledné označování autobusů digitálními panely, hlášení stanic, dodržování jízdních řádů, vytvářeli jsme informační a propagační materiály a podíleli se na jejich distribuci. Dbali jsme, aby občasné změny jízdních řádů nevedly k narušení návaznosti na vlaky. Poskytovali jsme městu aktivní a velmi dobrou zpětnou vazbu, která je pro dobré fungování veřejné služby nezbytným elementem. Vedle běžných uživatelů systému a cestujících jsou mezi námi profesionálové z oblastí dopravy, práva, marketinku atd. a to, čeho se nám podařilo dostáhnout, je vidět.

Během volebního období 2014 až 2018 však dokázalo vedení města akorát zničit linku 201 a zazdít možnost vzniku městského dopravního podniku a poškodit dopravní obslužnost. Totální neschopnost bývalé starostky Žatecké a radní pro dopravu Šafránkové aspoň trochu kompenzovala v té době solidní opozice v zastupitelstvu města. Nové volby byly slibné a vypadalo to, že se po nich opět podaří na MHD zapracovat a postupně přesvědčit ještě více lidí, aby nechali auto doma a raději jeli po městě autobusem. Ostatně, mnohé slibovalo i hnutí Živá Lípa, za nějž má MHD nyní na starosti pan místostarosta Turnhöfer. Za tři roky této sestavy se ale navzdory všemožným slibům a výmluvám podařilo pramálo. Třetím rokem marně jednáme o nových důstojných a osvědčených označnících zastávek, které by městu nedělaly ostudu a byly jasnými orientačními body. Snaha o instalaci aspoň dvou digitálních panelů s odjezdy autobusů zejména na Hlavním nádraží a na Sokolské je také vniveč.

Chtěli jsme ještě zavést odjezdy MHD do Google map, zařadit naší MHD do seznamu MHD v celostátním systému jízdních řádů, odlišit městské autobusy od meziměstských a zvýraznit je když už ne obvyklými červenými pruhy, tak aspoň jednotným mezinárodním značením. Současní vedoucí představitelé města jsou slušnější než ti předchozí, a leccos po nich zůstane, ale problematika dopravy ve městě navzdory volebním slibům není jejich prioritou a proto nelze v dohledné době čekat, že se městu uleví od stále houstnoucí automobilové dopravy. Co se s organizací městské dopravy děje, se obvykle dovídáme až ze sociálních sítí. Nezájem a o nás bez nás. To by byl asi nejvýstižnější popis. Propagaci a popularizaci dopravy jsme věnovali tisíce hodin práce, tisíce kilometrů cest a nasbírali tuny zkušeností, za které by v normálním městě byli jeho vedoucí představitelé vděčni. Mají-li však takové atributy být použity ve prospěch města, je k tomu potřeba spolupráce a především zájem. To však na straně vedení není vidět, bohužel. Abychom měsíce čekali na reakci na to či ono a poslouchali výmluvy, proč to či ono nejde, a abychom se domáhali vůbec nějaké pozornosti, tak to je vskutku ponižující. Takhle to prostě nejde. A tak jsme domluvili, že za těchto nepříznivých okolností bude lepší ukončit činnost skupiny Dopravní klub Česká Lípa. Jenom je škoda toho času. Je však možné, že časem a nejspíš po příštích komunálních volbách, založíme jinou skupinu orientovanou na městskou dopravu s jinými, účinnějšími a přesvědčivějšími nástroji.

Zbourání mostu v Děčínské: dopravu čekají velké komplikace

Odstranění stávajícího mostu a výstavba nového v Děčínské ulici čekají Českou Lípu již v roce 2021. Jde o most na silnici II/262 nad ulicí Boženy Němcové blízko Crystalu a stadionu. Dle původních představ Libereckého kraje, investora stavby, měla být v těchto místech od jara do podzimu Děčínská ulice zcela uzavřena. Jaroslav Turnhöfer, místostarosta města Česká Lípa, nám sdělil, že se snad podaří vyjednat zřízení provizorního mostu se střídavým provozem. I tak ale dojde k úplné uzavírce, a to na začátku a na konci stavby vždy asi na čtrnáct dní. V poměrech České Lípy přitom nelze stanovit rozumnou objízdnou trasu. Očekává se, že hlavní objízdný proud povede ulicemi Heroutova nebo Antonína Sovy, pak kolem Střelnice, ulicí Roháče z Dubé podél židovského hřbitova a po okrají sídliště Sever na křižovatku s ulicí Borskou. Další možná trasa vede k muzeu ulicí Zdislavy z Lemberka (v opačném směru Arbesovou kolem ZUŠ). I tato objížďka ovšem vyúsťuje do ulice Roháče z Dubé a na sídliště Sever. Ulici Roháče z Dubé lze proto považovat za nejproblematičtější úsek celé objízdné trasy.

Odbor dopravy Městského úřadu v České Lípě svolal v pátek 11. prosince 2020 jednání za účasti města, společnosti BusLine jako provozovatele MHD a zástupců Dopravního klubu Česká Lípa, aby společně koordinovali plán náhradního linkového vedené městské hromadné dopravy v době uzavírky. Tomáš Krejčík, vedoucí odboru dopravy, vysvětlil, že za předpokladu „pouze“ dvou čtrnáctidenních uzavírek nelze očekávat změny v organizaci dopravy změnou dopravního značení. Dodal, že autobusy bohužel nemohou využít k objížďce ani ulici Sokolská z důvodu nestabilního podloží.

Účastníci schůzky proto dospěli k závěru, že v uvedenou dobu bude nutné vyloučit zajíždění linky 203 na Slovanku. Tato linka by totiž nejvíc objížďkou zatíženými ulicemi musela projíždět celkem dvanáctkrát za hodinu, čímž by přispívala k dalšímu ucpávání objízdné trasy a zcela by se jí rozpadl jízdní řád. Navržené řešení spočívá v tom, že linka 203 v době úplné uzavírky mostu na Děčínské pojede ze zastávky Příbramská (na sídlišti Sever) přímo do zastávky Hrnčířská (Borskou nebo Purkyňovou ulicí). Jeden spoj po sedmé hodině ranní pojede mimořádně do zastávky Antonína Sovy, kde skončí, aby odvezl žáky z Lad a Severu do školy na Slovance.

U linky 205 je situace ještě komplikovanější. Tato linka se hlavnímu objízdnému proudu nebude moci vyhnout. Pojede po své normální trase z Dolní Libchavy až k soudu, dále ulicemi Zdislavy z Lemberka (zpět ulicí Arbesova) a Roháče z Dubé na křižovatku na Severu, odtud ulicí Purkyńova a na zastávku Bardějovská, poté obvyklou cestou na konečnou na Výsluní. Cestující z Dolní Libchavy do centra vystoupí buď na provizorně zřízené zastávce u soudu, nebo pak na zastávce Bardějovská přestoupí na linku 202 či 225. Zaměstnancům do průmyslové zóny bude na zastávce Bardějovská zajištěn přestup z linky 205 na zrychlenou linku 235. Na Slovanku bude rovněž zajíždět linka 206.

V návaznosti na schůzku byla dodatečně diskutována myšlenka, že v opačném směru pojede linka 205 až do zastávky Svatého Kříže po své normální trase, poté ulicí Jiráskovou a Žižkovou. To však závisí na tom, nakolik Jiráskovu ulici bude či nebude zatěžovat plánovaná rekonstrukce divadla. Kdyby to tudy nešlo, mohou se v tomto směru autobusy vyhnout ulici Roháče z Dubé tím, že pojedou ulicí Mariánská a Žižkova. Mimořádná obousměrná průjezdnost pro vozy MHD ulicí Žižkova je problematická z důvodu vyhrazených parkovacích míst.

Podobně jako linka 205 bude řešena i linka 206 a 208. Linka 212 bude řešena individuálně.

Nutno podotknout, že se jednalo o první schůzku a závěry zde prezentované neznamenají v žádném případě jistotu definitivního řešení. Dále je třeba ještě jednou zdůraznit, že výše popsané trasy se týkají pouze doby, kdy ulice Děčínská bude v oblasti mostu u Crystalu zcela uzavřena. Počítá se s tím, že v době, kdy bude možné projet po provizorním mostě, pojedou autobusy po své obvyklé trase.

Závěrem schůzky zmínil místostarosta Turnhöfer, že předloží na první lednovou schůzi uvolněných radních v roce 2021 ke schválení instalaci nových dvousloupkových označníků zastávek veřejné dopravy na území města Česká Lípa. Jedná se o návrh, který byl veřejnosti ve fyzické podobě prezentován například na Dni s historickými autobusy v neděli 20. září 2020. Tento označník odpovídá standardům městské dopravy a zároveň typologii zastávek Integrované dopravy Liberecka. Přinesl by definitivní řešení problémů se vzhledem označníků v České Lípě, jak se o tom na různých úrovních jedná již druhým rokem.

Terminál veřejné dopravy v nedohlednu

Tradiční autobusová nádraží mizí a místo nich vznikají společné terminály všech druhů veřejné dopravy provozované v daném místě. Nikoli však v České Lípě, kde se radnice patrně rozhodla zabetonovat stav poplatný osmdesátým letům minulého století. Nejenže tak v dohledné době nevznikne nový terminál u hlavního nádraží, ale s argumentem nezbytných byrokratických procedur zůstává nerealizováno i Dopravním klubem Česká Lípa navrhované prozatímní řešení s využitím původních zastávek městské hromadné dopravy vedle zrušené trati, které by tomuto účelu pohodlně vyhovovalo prakticky bez jakýchkoli úprav a investic. Představitelé města ale bez bližších zdůvodnění prezentují, že původní autobusové nádraží je potřeba.

Myšlenka společného terminálu se před deseti lety zrodila i v České Lípě, a to v době, kdy ještě nestálo nové hlavní nádraží a ani o jeho stavbě nebylo rozhodnuto. Vlivem nekomunikace tehdejšího vedení města během stavby vlakového nádraží však plán terminálu skončil jen na papíře. Firma Skanska postavila na zakázku Správy železnic nové vlakové nádraží ve vlastní režii a bez jakékoli návaznosti na další dopravu a služby. Investor se před stavbou snažil domluvit s městem na spolupráci, dotazoval se na přání a požadavky vedení města, ale nebyl zde sebemenší zájem ani odezva. Než se snad jednou myšlenka terminálu veřejné dopravy dostane v České Lípě z papíru mezi stavební stroje, přinesli jsme dle našeho soudu jedinečný nápad, a to využít bývalá stanoviště městské hromadné dopravy pro účely autobusové dopravy příměstské. Lze tak učinit okamžitě a bez jakýchkoli úprav a investic. Jednu ze čtyř zastávek využívá celodenně dopravce QuickBus. Ostatní tři zejí prázdnotou. Prostor je funkční, osvětlený a bez závad, které by bránily provozu.

Vlivem okolností jsme se dostali do situace, kdy máme nové hlavní nádraží s obsluhou MHD a volnými zastávkami pro příměstské autobusové linky. Co ale nemáme, je vůle vedení města prosadit sem přesun příměstské dopravy z autobusového nádraží. Čtenář by se mohl zeptat, jak by město mělo jinak zdůvodnit zrušení podchodu mezi autobusovým nádražím a Bulharskou a výstavbu chodníku za čtvrt milionu. Je ovšem zřejmé, že špinavý, věčně zatopený a poškozený podchod pod již neexistující tratí byl ostudou města a k odstranění podchodu a výstavbě cesty se muselo přistoupit. Kritici tak byli po právu vyslyšeni, nový chodník vybudován, vedení města pochváleno a obě nádraží by ještě „v budoucnu mohl propojit chodník, který by zajišťoval cestujícím komfort bezpečného a rychlého přesunu“, jak uvedla starostka města Jitka Volfová ve svém Týdeníčku na Facebooku. Je nicméně zřejmé, že prioritní přepravní proudy jsou jinde. Mnoho cestujících pro jízdu do Prahy nastupuje na zmiňované funkční zastávce Hlavní nádraží nebo na Borské. Cestující ve směru Zákupy a Nový Bor většinou nastupují na zastávce U Jezu, ve směru Volfartice pak na zastávce Soud. A ti, kdo z těchto směrů přijíždějí do České Lípy, vystoupí většinou již na Hrnčířské. Až na autobusové nádraží tak dojedu zpravidla ti, kdo potřebují přestoupit na vlak. Oč pohodlnější by pro ně bylo využití zmíněných zastávek u vlakového nádraží, kde dříve zastavovaly autobusy městské hromadné dopravy. Bohužel se však musí lopotit příkopem a blátem po kamení z bývalé trati a dírou v plotě kolem dvojřadého parkoviště starých autobusů a dále po rozbitém chodníku plném louží. I kdyby město příští rok nechalo postavit chodník mezi vlakovým a autobusovým nádražím, zůstane cesta dlouhá, v prostoru autobusového nádraží zubem času zničená a samotná odjezdová stání rovněž v dezolátním stavu. Firma Bus.com začala opravy chodníkem na výstupní zastávce. Před tím opravila halu zejména ve prospěch jídelny, která je hojně navštěvována místními, ale s provozem nádraží nesouvisí. Firma „by měla pokračovat v postupných opravách“, jak uvádí paní starostka a „na revitalizaci celého území by měla být zpracována studie.“ Studií na toto téma bylo zpracováno již povícero a šestá zatím moc nekoresponduje se sedmou. Co si tedy můžeme myslet o budoucí osmé studii, která „by měla být“ zpracována. Je to stará bolest českolipská. Nové vedení města strčí staré studie do šuplíku a zadá zpracování jiných, lepších studií, které se opět realizace nedočkají. A jak se říká ve známém Renčínově vtipu: Podle studií nás čeká šťastná budoucnost, my bychom ale rádi žili ve šťastné přítomnosti.

Na začátku roku 2020 jsme proto na velké schůzi o dopravě s radními i úředníky představili náš návrh provizorního terminálu veřejné dopravy v prostoru vlakového nádraží. Zpočátku byl návrh vnímán pozitivně a v tomtéž duchu se vyjádřil i krajský radní pro dopravu Jan Sviták. Když se ale dlouho nic nedělo, schválil výbor zastupitelstva města pro dopravu návrh, kterým posunul tuto myšlenku dále k jednání. Ve čtvrtek 22. října 2020 proběhla pracovní schůze, označená jako „místní šetření“, přímo na místě předpokládaného terminálu, kde za město jednala starostka Jitka Volfová a první místostarosta Jaroslav Turnhöfer a vedoucí úředníci městského úřadu, dále byli přítomni dva členové Dopravního klubu Česká Lípa a Pavel Blažek, zástupce KORID, organizátora regionální dopravy. Výsledkem je však to, že návrh se ocitl prakticky v troskách. Nejblíže náhradnímu řešení za terminál nastíněný před mnoha lety je zástupce krajského organizátora Pavel Blažek, který má vizi, že by na hlavní nádraží zajížděla na společné (žel dle jeho slov jen výstupní) místo asi čtvrtina příměstských autobusů s přímou vazbou na vlaky, avšak pokračovala by pak dále na autobusové nádraží. Objevil se i návrh na zřízení nových odjezdových stání hned za parčíkem, která by ovšem dle slov Tomáše Krejčíka, vedoucího odboru dopravy, musela splňovat technickou normu o zastávkách a to by stálo statisíce, ne-li miliony. Vedoucí odboru majetku, rozvoje a investic Jolana Nebřenská dodala, že je to v rozporu s územním plánem a územní studií rozvoje prostoru před nádražím. Paní starostka Volfová uvedla na pravou míru, že územní plán a studie se nemusí dodržet za každou cenu, zejména pokud se potřeby města časem vyvíjejí a částečně mění, a také že případné stavby je možné realizovat jako dočasné. Náš návrh ovšem počítá s využitím stávajících zastávek se čtyřmi místy, z nichž jedno používá dopravce QuickBus a místo pro další tři zastávky zeje prázdnotou. Hotové, osvětlené, přístupné a v dobrém stavu. Dle našeho názoru není potřeba staveb žádných ani investic, neboť všechno, co je k realizaci návrhu potřeba, je hotové. K úplnosti by stačily jen čtyři označníky a dvě čekárny, které by zdarma jako nyní nevyužívané od firmy Bombardier zajistil pan místostarosta Turnhöfer, jak uvedl na jednom z jednání s Dopravním klubem. Ještě by bylo vhodné vodorovné značení jak pro zastávky samotné, tak pro místo určené k čerpání přestávek řidičů, které tam na to i dle vedoucího odboru dopravy Krejčíka je. Všechno to se tam vlastně dávno odehrává, pouze by k tomu přibyly i příměstské autobusy a drobné instalace lze zhotovit za provozu. Jenomže i dle zástupce organizátora regionální dopravy, který má alespoň nějakou představu, je realizace otázkou dvou až tří let. To postrádá logiku. Proč? Na co čekat? Podle starostky Volfové je třeba celou věc řešit komplexně a s ohledem na všechny strany. Jenomže ono už to komplexní je. Pouze by touto akci ještě více mizel význam současného autobusového nádraží.

Dopravce, který autobusové nádraží použije, za každý vjezd a výjezd hradí poplatky vlastníkovi nádraží. To tvoří zisk vlastníka nádraží. Dopravce své náklady přeúčtovává kraji jako objednateli příměstské dopravy. Kdyby ale kraj místo autobusového nádraží posílal příměstské linky na hlavní nádraží, ušetřil by na těchto poplatcích a lépe by jednal s péčí řádného hospodáře. Od příštího roku by měl příměstskou dopravu na Českolipsku zajišťovat vnitřní dopravce kraje. Co když pak vlastník autobusového nádraží na své území krajské autobusy nepustí nebo si za vjezd bude účtovat poplatky neúměrně vysoké? V tom případě by to dopadlo jako v Ústí nad Labem, kde autobusové nádraží z podobného důvodu také už neexistuje. Narozdíl od tohoto krajského města má ale Česká Lípa nezpochybnitelnou výhodu v tom, že u hlavního nádraží disponuje potřebným náhradním prostorem.

Jak je to se vztahy našeho města s dopravci a vlastníkem českolipského autobusového nádraží, nám není známo. Zdá se však zřejmé, že představitelé města v současnosti nepodporují urychlené zřízení společného prostoru veřejné dopravy v České Lípě, které spočívá v námi navrhovaném prozatímním umístění zastávek příměstské dopravy v prostoru přednádraží a ve zrušení zajíždění příměstských autobusů na stávající autobusové nádraží, což považujeme za nejefektivnější jak z hlediska veřejných rozpočtů, tak z hlediska užitku pro cestující.

Pokud by ovšem město pro futuro uvažovalo o komplexním investičním řešení, mohlo by – možná společně s krajem – soustředit pozornost na odkoupení volné travnaté plochy mezi hlavním nádražím a bývalou budovou pošty od Správy železnic. Tam by bylo ideální zřídit zastávky autobusové dopravy přístupné z 1. nástupiště vlakového nádraží přímo „přes jednu hranu“. Zajímavé by bylo i případné odkoupení přilehlé prázdné budovy České pošty, která by se po rekonstrukci mohla stát autobusovým protipólem vlakového nádraží.

Informace o MHD jinak

Původní portál českolipské městské dopravy byl naprojektován už strašně dávno a jeho koncepce byla založená na spolupráci s městem, dopravcem a cestujícími v duchu, který se od té doby podstatně změnil. Rozsah webu byl na dnešní požadavky čtenářů příliš velký a my už nemáme ambice provozovat rozsáhlý web se všemi informacemi o MHD se všemi detaily, protože to pak vyžaduje aktualizace všech těch detailů a na to nemáme čas. Chceme publikovat pokud možno jen aktuální a užitečné informace, které nejsou na webu města nebo dopravce, nebo tam jsou špatně, a jejichž přečtení zabere vždy jen pár minut. Jako nejlepší se jeví forma blogu, který časem rozšíříme o stránky s informacemi o systému. Ještě se domluvíme se členy sdružení na obsahu a redakční spolupráci a snad brzy přijdeme se zajímavostmi z provozu českolipské MHD a příměstské dopravy.