Terminál veřejné dopravy v nedohlednu

Tradiční autobusová nádraží mizí a místo nich vznikají společné terminály všech druhů veřejné dopravy provozované v daném místě. Nikoli však v České Lípě, kde se radnice patrně rozhodla zabetonovat stav poplatný osmdesátým letům minulého století. Nejenže tak v dohledné době nevznikne nový terminál u hlavního nádraží, ale s argumentem nezbytných byrokratických procedur zůstává nerealizováno i Dopravním klubem Česká Lípa navrhované prozatímní řešení s využitím původních zastávek městské hromadné dopravy vedle zrušené trati, které by tomuto účelu pohodlně vyhovovalo prakticky bez jakýchkoli úprav a investic. Představitelé města ale bez bližších zdůvodnění prezentují, že původní autobusové nádraží je potřeba.

Myšlenka společného terminálu se před deseti lety zrodila i v České Lípě, a to v době, kdy ještě nestálo nové hlavní nádraží a ani o jeho stavbě nebylo rozhodnuto. Vlivem nekomunikace tehdejšího vedení města během stavby vlakového nádraží však plán terminálu skončil jen na papíře. Firma Skanska postavila na zakázku Správy železnic nové vlakové nádraží ve vlastní režii a bez jakékoli návaznosti na další dopravu a služby. Investor se před stavbou snažil domluvit s městem na spolupráci, dotazoval se na přání a požadavky vedení města, ale nebyl zde sebemenší zájem ani odezva. Než se snad jednou myšlenka terminálu veřejné dopravy dostane v České Lípě z papíru mezi stavební stroje, přinesli jsme dle našeho soudu jedinečný nápad, a to využít bývalá stanoviště městské hromadné dopravy pro účely autobusové dopravy příměstské. Lze tak učinit okamžitě a bez jakýchkoli úprav a investic. Jednu ze čtyř zastávek využívá celodenně dopravce QuickBus. Ostatní tři zejí prázdnotou. Prostor je funkční, osvětlený a bez závad, které by bránily provozu.

Vlivem okolností jsme se dostali do situace, kdy máme nové hlavní nádraží s obsluhou MHD a volnými zastávkami pro příměstské autobusové linky. Co ale nemáme, je vůle vedení města prosadit sem přesun příměstské dopravy z autobusového nádraží. Čtenář by se mohl zeptat, jak by město mělo jinak zdůvodnit zrušení podchodu mezi autobusovým nádražím a Bulharskou a výstavbu chodníku za čtvrt milionu. Je ovšem zřejmé, že špinavý, věčně zatopený a poškozený podchod pod již neexistující tratí byl ostudou města a k odstranění podchodu a výstavbě cesty se muselo přistoupit. Kritici tak byli po právu vyslyšeni, nový chodník vybudován, vedení města pochváleno a obě nádraží by ještě „v budoucnu mohl propojit chodník, který by zajišťoval cestujícím komfort bezpečného a rychlého přesunu“, jak uvedla starostka města Jitka Volfová ve svém Týdeníčku na Facebooku. Je nicméně zřejmé, že prioritní přepravní proudy jsou jinde. Mnoho cestujících pro jízdu do Prahy nastupuje na zmiňované funkční zastávce Hlavní nádraží nebo na Borské. Cestující ve směru Zákupy a Nový Bor většinou nastupují na zastávce U Jezu, ve směru Volfartice pak na zastávce Soud. A ti, kdo z těchto směrů přijíždějí do České Lípy, vystoupí většinou již na Hrnčířské. Až na autobusové nádraží tak dojedu zpravidla ti, kdo potřebují přestoupit na vlak. Oč pohodlnější by pro ně bylo využití zmíněných zastávek u vlakového nádraží, kde dříve zastavovaly autobusy městské hromadné dopravy. Bohužel se však musí lopotit příkopem a blátem po kamení z bývalé trati a dírou v plotě kolem dvojřadého parkoviště starých autobusů a dále po rozbitém chodníku plném louží. I kdyby město příští rok nechalo postavit chodník mezi vlakovým a autobusovým nádražím, zůstane cesta dlouhá, v prostoru autobusového nádraží zubem času zničená a samotná odjezdová stání rovněž v dezolátním stavu. Firma Bus.com začala opravy chodníkem na výstupní zastávce. Před tím opravila halu zejména ve prospěch jídelny, která je hojně navštěvována místními, ale s provozem nádraží nesouvisí. Firma „by měla pokračovat v postupných opravách“, jak uvádí paní starostka a „na revitalizaci celého území by měla být zpracována studie.“ Studií na toto téma bylo zpracováno již povícero a šestá zatím moc nekoresponduje se sedmou. Co si tedy můžeme myslet o budoucí osmé studii, která „by měla být“ zpracována. Je to stará bolest českolipská. Nové vedení města strčí staré studie do šuplíku a zadá zpracování jiných, lepších studií, které se opět realizace nedočkají. A jak se říká ve známém Renčínově vtipu: Podle studií nás čeká šťastná budoucnost, my bychom ale rádi žili ve šťastné přítomnosti.

Na začátku roku 2020 jsme proto na velké schůzi o dopravě s radními i úředníky představili náš návrh provizorního terminálu veřejné dopravy v prostoru vlakového nádraží. Zpočátku byl návrh vnímán pozitivně a v tomtéž duchu se vyjádřil i krajský radní pro dopravu Jan Sviták. Když se ale dlouho nic nedělo, schválil výbor zastupitelstva města pro dopravu návrh, kterým posunul tuto myšlenku dále k jednání. Ve čtvrtek 22. října 2020 proběhla pracovní schůze, označená jako „místní šetření“, přímo na místě předpokládaného terminálu, kde za město jednala starostka Jitka Volfová a první místostarosta Jaroslav Turnhöfer a vedoucí úředníci městského úřadu, dále byli přítomni dva členové Dopravního klubu Česká Lípa a Pavel Blažek, zástupce KORID, organizátora regionální dopravy. Výsledkem je však to, že návrh se ocitl prakticky v troskách. Nejblíže náhradnímu řešení za terminál nastíněný před mnoha lety je zástupce krajského organizátora Pavel Blažek, který má vizi, že by na hlavní nádraží zajížděla na společné (žel dle jeho slov jen výstupní) místo asi čtvrtina příměstských autobusů s přímou vazbou na vlaky, avšak pokračovala by pak dále na autobusové nádraží. Objevil se i návrh na zřízení nových odjezdových stání hned za parčíkem, která by ovšem dle slov Tomáše Krejčíka, vedoucího odboru dopravy, musela splňovat technickou normu o zastávkách a to by stálo statisíce, ne-li miliony. Vedoucí odboru majetku, rozvoje a investic Jolana Nebřenská dodala, že je to v rozporu s územním plánem a územní studií rozvoje prostoru před nádražím. Paní starostka Volfová uvedla na pravou míru, že územní plán a studie se nemusí dodržet za každou cenu, zejména pokud se potřeby města časem vyvíjejí a částečně mění, a také že případné stavby je možné realizovat jako dočasné. Náš návrh ovšem počítá s využitím stávajících zastávek se čtyřmi místy, z nichž jedno používá dopravce QuickBus a místo pro další tři zastávky zeje prázdnotou. Hotové, osvětlené, přístupné a v dobrém stavu. Dle našeho názoru není potřeba staveb žádných ani investic, neboť všechno, co je k realizaci návrhu potřeba, je hotové. K úplnosti by stačily jen čtyři označníky a dvě čekárny, které by zdarma jako nyní nevyužívané od firmy Bombardier zajistil pan místostarosta Turnhöfer, jak uvedl na jednom z jednání s Dopravním klubem. Ještě by bylo vhodné vodorovné značení jak pro zastávky samotné, tak pro místo určené k čerpání přestávek řidičů, které tam na to i dle vedoucího odboru dopravy Krejčíka je. Všechno to se tam vlastně dávno odehrává, pouze by k tomu přibyly i příměstské autobusy a drobné instalace lze zhotovit za provozu. Jenomže i dle zástupce organizátora regionální dopravy, který má alespoň nějakou představu, je realizace otázkou dvou až tří let. To postrádá logiku. Proč? Na co čekat? Podle starostky Volfové je třeba celou věc řešit komplexně a s ohledem na všechny strany. Jenomže ono už to komplexní je. Pouze by touto akci ještě více mizel význam současného autobusového nádraží.

Dopravce, který autobusové nádraží použije, za každý vjezd a výjezd hradí poplatky vlastníkovi nádraží. To tvoří zisk vlastníka nádraží. Dopravce své náklady přeúčtovává kraji jako objednateli příměstské dopravy. Kdyby ale kraj místo autobusového nádraží posílal příměstské linky na hlavní nádraží, ušetřil by na těchto poplatcích a lépe by jednal s péčí řádného hospodáře. Od příštího roku by měl příměstskou dopravu na Českolipsku zajišťovat vnitřní dopravce kraje. Co když pak vlastník autobusového nádraží na své území krajské autobusy nepustí nebo si za vjezd bude účtovat poplatky neúměrně vysoké? V tom případě by to dopadlo jako v Ústí nad Labem, kde autobusové nádraží z podobného důvodu také už neexistuje. Narozdíl od tohoto krajského města má ale Česká Lípa nezpochybnitelnou výhodu v tom, že u hlavního nádraží disponuje potřebným náhradním prostorem.

Jak je to se vztahy našeho města s dopravci a vlastníkem českolipského autobusového nádraží, nám není známo. Zdá se však zřejmé, že představitelé města v současnosti nepodporují urychlené zřízení společného prostoru veřejné dopravy v České Lípě, které spočívá v námi navrhovaném prozatímním umístění zastávek příměstské dopravy v prostoru přednádraží a ve zrušení zajíždění příměstských autobusů na stávající autobusové nádraží, což považujeme za nejefektivnější jak z hlediska veřejných rozpočtů, tak z hlediska užitku pro cestující.

Pokud by ovšem město pro futuro uvažovalo o komplexním investičním řešení, mohlo by – možná společně s krajem – soustředit pozornost na odkoupení volné travnaté plochy mezi hlavním nádražím a bývalou budovou pošty od Správy železnic. Tam by bylo ideální zřídit zastávky autobusové dopravy přístupné z 1. nástupiště vlakového nádraží přímo „přes jednu hranu“. Zajímavé by bylo i případné odkoupení přilehlé prázdné budovy České pošty, která by se po rekonstrukci mohla stát autobusovým protipólem vlakového nádraží.

2 odpovědi na “Terminál veřejné dopravy v nedohlednu”

  1. Vážený pane Aleši Kratochvíle, pokud vystoupím s příměstského autobusu na zrekonstruovaném tzv. ,,Výstupišti,, projdu bývalým podchodem zatočím do leva a krásně městem projdu k vlakovému nádraží. Po osvětleném chodníku, označeném přechodu a dvěma parky. Stálo to jen těch 200 000,- Kč za zrušení podchodu. Zajíždění meziměstských a tzv. příměstských autobusů k vlakovému nádraží přetěžuje už tak přetíženou křižovatku u bývalého Kina (a nejen tu), včetně výfukových zplodin a podstatného snížení bezpečnosti. Koncepční řešení vyjde na desítky možná stovky miliónu korun z městské kasy. Domnívám se, že stávající spojení je dostačující. Město má jiné důležitější investice ve městě. Ostatně v kolika větších městech jsou obě nádraží vedle sebe? Vývoj dráhy a autobusové dopravy se časově liší a proto i umístění jejich nádraží je v městské zástavbě tímto značně ovlivněno.
    Bc. David Hlubuček

    1. Vážený pane bakaláří, vážím si vašeho příspěvku. Dovoluji si oponovat v tom, že trend zřizování společných terminálů veřejné dopravy je nevyhnutelný. Fixování stávajícího autobusového nádraží konzervuje Českou Lípu v minulém století. Ne každý má navíc při přestupu čas krásně se procházet dvěma parky. Nespornou výhodou České Lípy je právě to, že k alespoň částečnému přesunu příměstské autobusové dopravy může dojít prakticky okamžitě za minimálních nákladů, protože jsou zde volná čtyři stanoviště, které dříve využívala MHD a nyní prakticky jen QuickBus. Pokud jde o křižovatku Bulharská/Hrnčířská, považte, že ke zvýšení dopravní frekvence nemusí dojít, budou-li autoubusy na hlavním nádraží končit. Stejné autoubusy, které nyní uvedenou křižovatkou projíždějí ve směru autobusové nádraží, by jí projížděly ve směru hlavní nádraží. Myslím, že tato křižovatka je řízena dynamicky, takže by možná ani nebylo potřeba dalších úprav.

Napsat komentář: Umístění obou nádraží je v docházkové vzdálenosti Zrušit odpověď na komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *